Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

TOPUZLAR EV TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne (ÖZDİLEK) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. TOPZULAR EV TEKSTİL, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. TOPUZLAR EV TEKSTİL işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla TOPUZLAR EV TEKSTİL tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres               : Çepni Mahallesi Dr.Pertev Bey Sokak No: 27-B/ Merkez Çorum

Telefon            : 0 (364) 225 0 111

E-posta            : h.topuz@topuzlartekstil.com.tr

İnternet sitesi   : http://www.topuzlartekstil.com/

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
 • Kurumsal iletişimi sağlamak
 • Şirket güvenliğini sağlamak
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
 • Yasal raporlamalar yapmak
 • Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3 : TANIMLAR VE HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENDİĞİ

Kişisel Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi

Müşteriler, potansiyel müşteriler, ziyaretçiler, çalışanlar, çalışan adayları, işbirliği içerisinde olunan kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde grup şirketler ile ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerdir.

 

Şirketin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının mevcudiyeti halinde başta KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere mevzuatlarda belirtilen ilkelere ve kanunlarda yüklenen yükümlülüklere uyularak aşağıdaki tabloda yer alan veriler, aydınlatma yükümlülüğü ve gerektiğinde rıza alma yükümlülüğü yerine getirilerek işlenmektedir.

 

Kimlik Verileri

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, gerektiği durumlarda ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler, SGK numarası, imza bilgisi

İletişim Verileri

E-posta adresiniz, adresiniz, yaşadığınız il/ilçe, ev ve/veya cep telefon numaranız, internet sitelerimizi ziyaretiniz halinde IP adresiniz

Eğitim Verileri

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi

Lokasyon Verileri

Ev adresi,

Özlük Bilgisi

İş ilişkisi içerisinde bulunan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak belge ve bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veriler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekânlara girişte, içerisinde alınan kayıt, bilgi ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtlar.

Finansal Bilgi

hukuki, ticari, finansal vb. ilişkiler sebebiyle banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgisi, finansal profil gibi bilgiler

Hukuki İşlem Bilgisi

hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler

Risk Yönetimi Bilgisi

Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilebilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

 

 

MADDE 4: TOPUZLAR EV TEKSTİL kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

TOPUZLAR EV TESKTİL ile paylaşılan kişisel veriler, TOPUZLAR EV TEKSTİL gözetimi ve kontrolü altındadır. TOPUZLAR EV TESKTİL, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

MADDE 5 : TOPUZLAR EV TEKSTİL kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı yapılmamaktadır, paylaşım yapılacaksa müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Topuzlar Ev Tekstil sorumlu değildir.

 

MADDE 6: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; Fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 • Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

 

 

MADDE 7 : KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM VE KVKK KAVSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 •  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

MADDE 8 : KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDAKİ TALEPLERİNİZ

 • KVKK’nın 13. maddesi gereği işbu politikada belirtilen haklarınıza ilişkin KVKK’nın 28. maddesinde sayılan istisnalar haricinde taleplerinizi, “D-100 Karayolu Üzeri No:26/1 Safi Espadon Kule Kartal/İstanbul” adresine iadeli taahhütlü mektup yolu ile ya da noter aracılığıyla; kimliğinizi tespit edici belgeler ve ıslak imzalı olarak göndermeniz gerekmektedir.

 

 • İlgili kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir.

 

 • Veri Sorumlusu, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Veri Sorumlusu, taleplere ilişkin yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret almayacak olup; on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri sorumlusu, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.
 • KVKK’nın 14. maddesi uyarınca; başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, Grup Şirketleri’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.  Başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamamaktadır.
 • Tüm bunlarla birlikte veri sorumlusu, işbu politikada yasal mevzuatlar ve meşru menfaatler gerektirdiği durumlarda güncelleme yapma hakkını saklı tuttuğunu bildirir.

Saygılarımızla;

TOPUZLAR EV TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ